Загальна інформація

 Оголошення!

  Херсонська державна морська академія працює у дистанційному режимі. Навчальний процес здійснюється засобами LMS Moodle у режимі on-line, доступом до ресурсів дистанційного навчання є індивідуальний логін/пароль.

далі >>>

Проведена акредитаційна експертиза у Морському коледжі Херсонської державної морської академії

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 р. № 31-л у Морському коледжі Херсонської державної морської академії з 29 по 31 січня 2020 року проводилася первинна акредитаційна експертиза з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Монтаж і проєктування суднових машин і механізмів» зі спеціальності 135 «Суднобудування» експертною комісією у складі:

  Давидов Ігор Пилипович– завідувач кафедри теорії і устрою судна Національного університету «Одеська морська академія», кандидат технічних наук, доцент; голова комісії;

  Рожанська Олена Сергіївна– викладач, голова циклової комісії суднобудівних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж».

  Комісія перевірила оригінали документів у Морському коледжі ХДМА, що забезпечують правові підстави діяльності академії; організацію прийняття та роботу з формування контингенту здобувачів освіти; дотримання ліцензійного обсягу; відповідність освітньо-професійної  програми «Монтаж і проєктування суднових машин і механізмів» навчальному плану; забезпечення педагогічними кадрами, документи про підвищення кваліфікації викладачів. Також комісія ознайомилася зі станом матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу Морського коледжу ХДМА; перевірила навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; наявність бібліотеки, читальних залів, бібліотечних фондів навчальної, наукової літератури, фахових періодичних видань, можливість доступу здобувачів освіти та викладачів до мережі Інтернет, наявність електронної бібліотеки; рівень об’єктивності оцінювання знань молодших спеціалістів під час виконання курсових робіт і дипломних проєктів. Комісія провела комплексні  контрольні роботи для перевірки рівня знань здобувачів освіти.

  За результатами перевірки експертна акредитаційна комісія встановила, що зміст підготовки фахівців, організація освітнього процесу, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення зі спеціальності 135 «Суднобудування» за освітньо-професійною програмою «Монтаж і проєктування суднових машин і механізмів»відповідає встановленим державним вимогам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості освіти.