Загальна інформація

 Оголошення!

  Херсонська державна морська академія працює у дистанційному режимі. Навчальний процес здійснюється засобами LMS Moodle у режимі on-line, доступом до ресурсів дистанційного навчання є індивідуальний логін/пароль.

далі >>>

Проведена акредитаційна експертиза у Морському коледжі Херсонської державної морської академії

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 р. № 31-л у Морському коледжі Херсонської державної морської академії з 29 по 31 січня 2020 року проводилася первинна акредитаційна експертиза з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Суднокорпусобудування» зі спеціальності 135 «Суднобудування» експертною комісією у складі:

  Бондаренко Олександр Валентинович – директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

  Малай Едуард Федорович – заступник начальника Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» з навчальної роботи.

  Комісія перевірила оригінали документів у Морському коледжі ХДМА, що забезпечують правові підстави діяльності академії; організацію прийняття та роботу з формування контингенту здобувачів освіти; дотримання ліцензійного обсягу; відповідність освітньо-професійної  програми «Суднокорпусобудування» навчальному плану; забезпечення педагогічними кадрами, документи про підвищення кваліфікації викладачів. Також комісія ознайомилася зі станом матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу Морського коледжу ХДМА; перевірила навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; наявність бібліотеки, читальних залів, бібліотечних фондів навчальної, наукової літератури, фахових періодичних видань, можливість доступу здобувачів освіти та викладачів до мережі Інтернет, наявність електронної бібліотеки; рівень об’єктивності оцінювання знань молодших спеціалістів під час виконання курсових робіт і дипломних проєктів. Комісія провела комплексні  контрольні роботи для перевірки рівня знань здобувачів освіти.

  За результатами перевірки експертна акредитаційна комісія встановила, що зміст підготовки фахівців, організація освітнього процесу, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення зі спеціальності 135 «Суднобудування» за освітньо-професійною програмою «Суднокорпусобудування» відповідає встановленим державним вимогам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості освіти.