Науково-дослідні теми

Науково-дослідні теми

Науково-дослідні теми,
що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

      У 2018 році в ХДМА за рахунок видатків загального фонду державного бюджету за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» виконуються три науково-дослідні роботи «Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками» (керівник – д.т.н., проф. Букетов А.В.); «Створення високоточних інтелектуальних систем управління рухом морських суден військового та цивільного призначення» (керівник – к.т.н., доцент Бень А.П.); «Розробка епоксидних нанокомпозитів для підвищення експлуатаційних характеристик обладнання морського і річкового транспорту» (керівник – к.т.н., докторант, Сапронов О.О.).

«Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками»
 (номер державної реєстрації 0117U002177)
(керівник – д.т.н., проф. Букетов А.В.)

  Метою роботи є встановлення основних закономірностей впливу нано- та мікродисперсних наповнювачів і ультразвукової активації композицій на експлуатаційні характеристики епоксидних матеріалів та видати рекомендації щодо створення на їх основі покриттів для захисту технологічного устаткування від корозії та дії гідро абразиву.

  За результатами проведення наукових досліджень планується вирішення наукових проблем створення нових модифікованих нанодобавками композитних матеріалів для захисних покриттів з поліпшеними фізико-механічними, теплофізичними, антикорозійними характеристиками і зносостійкістю. Вирішення наукової проблеми полягає у дослідженні властивостей і науково-обгрунтованому керуванні процесами структуроутворення в результаті модифікування зв’язувача, наповнювача і композицій в цілому, а також у встановленні закономірностей, механізмів та особливостей підвищення експлуатаційних характеристик композитів внаслідок поліпшення міжфазової взаємодії у процесі формування матеріалів. 

 

«Створення високоточних інтелектуальних систем управління рухом морських суден військового та цивільного призначення»
(номер державної реєстрації 0117U002176)
(керівник – к.т.н., доцент Бень А.П.)

   Мета роботи: створення високоточних інтелектуальних систем управління рухом суден військового та цивільного призначення.

   В прикладному плані дана робота спрямована на створення програмного продукту, застосування якого дозволить вирішити важливе науково-прикладне завдання в галузі застосування інформаційних технологій в судноводінні  - підвищення безпеки управління суднами військового та цивільного призначення за рахунок впровадження новітніх високоточних інтелектуальних систем управління рухом, що забезпечить зниження аварійності на морському транспорті та збереження людських життів. Результати роботи сприятимуть розвитку наукової галузі – електронної навігації, інформаційних навігаційних систем та споріднених галузей. 

 

«Розробка епоксидних нанокомпозитів для підвищення експлуатаційних характеристик обладнання морського і річкового транспорту»
(номер державної реєстрації 0117U003835)
(керівник – к.т.н., докторант, Сапронов О.О.).

  Метою дослідження є встановлення закономірностей впливу дисперсних, нанодисперсних і термопластичного наповнювачів у термореактивному зв¢язувачі на адгезійні, фізико-механічні, теплофізичні, антикорозійні і трибологічні властивості епоксикомпозитів та створити на їх основі захисні покриття і матеріали для вузлів тертя морського і річкового транспорту.

   На основі комплексних досліджень будуть розроблені покриття функціонального призначення на основі епоксикомпозитних матеріалів, що забезпечують високі показники працездатності та придатні для захисту поверхонь механізмів і технологічного устаткування від впливу агресивних середовищ та гідроабразиву. 

 

Науково-дослідні теми, які будуть виконуватися на кафедрах академії в межах робочого часу викладачів у 2018 році

Кафедра експлуатації суднових енергетичних систем:

 • Удосконалення робочих процесів суднових дизелів при їх роботі на традиційних та альтернативних паливах;
 • Дослідження впливу магнітно-імпульсної обробки на експлуатаційні характеристики елементів суднового пропульсивного комплексу;
 • Забезпечення безвідмовності трибосистем суднових енергетичних установок на основі теоретичних і експериментальних досліджень технічного стану сполучених деталей, зумовленого експлуатаційними режимами навантаження;
 • Розробка комплексу технологічних заходів, спрямованих на відновлення та зміцнення зношених деталей суднових технічних засобів.

Кафедра транспортних технологій:

 • Дослідження та розробка нових матеріалів і технологій для експлуатації та ремонту засобів транспорту.

Кафедра англійської мови в судноводінні:

 • Впровадження різнорівневого комунікативного навчання англійської мови за професійним спрямуванням в умовах компетентністного підходу.

Кафедра англійської мови в судновій енергетиці:

 • Компетентнісний підхід у комунікативному навчанні англійської мови за професійним спрямуванням.

Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою:

 • Розвиток ключових компетентностей морського фахівця в процесі навчання англійської мови.

Кафедра гуманітарних дисциплін:                                                                        

 • Інноваційні технології як засіб формування професійної культури фахівців морської галузі.

Кафедра економіки та морського права:

 • Вдосконалення якості викладання дисциплін економіко-правового спрямування для фахівців морської галузі.

Кафедра судноводіння та електронних навігаційних систем

 • Удосконалення системи управління та організації виробничого процесу на судах, підвищення безпеки плавання, забезпечення безпеки людини на морі, рішення проблем збереження та зміцнення здоров’я моряків, покращення умов їх праці, побуту та відпочинку.

Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння:

 • Розробка і впровадження інноваційних технологій в освітній процес академії;

Кафедра експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики:

 • Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних електричних системах з урахуванням компетентнісного та комунікативного підходу;

Кафедра природничо-наукової підготовки:

 • Проблеми викладання природничо-математичних дисциплін у вищих морських навчальних закладах в контексті компетентнісного підходу.

Кафедра загальноінженерної підготовки:

 • Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного підходу в системі ступеневоїпідготовки фахівців морської галузі.

Кафедра управління судном:

 • Дослідження і обробка селективного каталізатора нейтралізації і очищення відпрацьованих газів суднових енергетичних установок;
 • Розробка ефективного способу обробки баластних вод з метою інгібування процесів морської інвазії;
 • Розробка ефективного способу обробки баластних цистерн модифікованим наповнювачем з метою інгібірування процесів корозії і «морської інвазії».

Кафедра інформаційних технологій, комп’ютерних систем і мереж:

 • Застосування сучасних інформаційних технологій для удосконалення підготовки фахівців у морський галузі.

Кафедра фізичного виховання:

 • Валеологічне виховання курсантів академії засобами фізичної культури та спорту.

 
 


 

 

 

Наші партнери

Наші партнери

далі