Наукова школа «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Наукова школа «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту»

  Наказом ректора Херсонської державної морської академії (ХДМА) професора В. Ф. Ходаковського № 465 від 02.11.2016 р. на основі рішення вченої ради ХДМА від 31.10.2016 р. у ХДМА створено наукову школу під керівництвом професора А. В. Букетова «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту», яка представлена неформальним творчим колективом дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи. У діяльності наукової школи реалізуються такі функції:

1)виробництво наукових знань;

2)поширення знань;

3)підготовка обдарованих фахівців.

  Головною ознакою наукової школиє ефективне засвоєння і дослідження її вченими актуальних проблем і висунутих керівником наукових напрямів. Умови функціонування школи виконуються, позаяк мінімальний цикл її існування–три покоління:1)засновник школи;2)послідовники;3)учні послідовника.

  Наукове забезпечення експериментальних та теоретичних досліджень здійснюється 6-ма докторами наук (1-ше покоління), 4-ма кандидатами наук, з яких 2 є докторантами відповідних спеціальностей (2-ге покоління) і керують науковою роботою аспірантів (3-тє покоління).

Загальний склад наукової школиє наступним:

 1.  Д.т.н., професор, академік ПТАН України, завідувач кафедри транспортних технологій ХДМА Букетов А.В.–керівник школи.
 2.  Д.т.н., професор, професор кафедри транспортних технологій ХДМА Шарко O.B.
 3.  Д.т.н., професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок ХДМА Михайлик В.Д.
 4.  Д.т.н., професор, професор кафедри транспортних технологій ХДМА Федоров B.B.
 5.  Д.т.н.. професор, професор кафедри транспортних технологій ХДМА Клевцов K.M.
 6.  Д.т.н., професор, професор каф. комп’ютерно-інтегрованих технологій ТНТУ ім. І.Пулюя Стухляк П.Д.
 7.  К.т.н., докторант, ст. викладач кафедри транспортних технологій ХДМА СапроновО.О.
 8.  К.т.н., докторант, ст. викладач кафедри транспортних технологій ХДМА Браїло М.В.
 9.  К.т.н., доцент кафедри транспортних технологій ХДМА Акімов О.В.
 10.  К.т.н., доцент кафедри загальноінжененої підготовки Скирденко О.І.
 11.  Ст. викладач кафедри загальноінжененої підготовки Алексенко В.Л.
 12.  Аспірант Зінченко Д.О.
 13.  Аспірант Букетова Н.М.
 14.  Аспірант Сметанкін С.О.
 15.  Аспірант Кобельник О.С.
 16.  Аспірант Нігалатій В.Д.
 17.  Аспірант Лещенко О.В.
 18.  Аспірант Богдан А.П.
 19.  Аспірант Якущенко С.В.

  З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу Херсонської державної морської академії у 2011 році у ХДМА відкрито постійно діючу аспірантуру. Основним критерієм ефективної діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання. З 2012 р. по серпень 2016 р. 4 аспіранти ХДМА достроково захистили кандидатські дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

  Втім, проблема забезпечення потреби південного регіону і України в цілому у наукових кадрах вищої кваліфікації у галузі технічних наук, насамперед, докторів наук не є вирішеною, адже проведення досліджень у напрямку підвищення надійності функціонування новітнього технологічного устаткування, експлуатації та ремонту засобів морського та річкового транспорту с ключовим для країни та регіону.

  Колектив ХДМА працює над запровадженням перспективних науково-дослідних робіт та приділяє значну увагу підготовці молодих науково-педагогічних кадрів. Результати досліджень, які виконуються в ХДМА, регулярно доповідаються на звітних конференціях, спеціальних тематичних семінарах, а також видаються у вигляді наукових статей, тез, підручників та методичних посібників. Впродовж 2016 року фахівці зазначених вище кафедр приймали участь більш як у 40 наукових конференціях, за результатами роботи опублікували більше 100 тез доповідей і близько 60 наукових статей у фахових виданнях. Викладачі кафедр ХДМА беруть активну участь у науковій діяльності закладу, що пов'язано насамперед з тим, що значна кількість з них працюють над дисертаційними дослідженнями і прагнуть захистити кандидатські та докторські дисертації.

Водночас слід зазначити, що на базі ХДМА проводяться наукові дослідження і розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, у тому числі зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту:

 •  вплив енергетичних полів на властивості композитних матеріалів для підвищення надійності експлуатації та ремонту засобів транспорту;
 •  технічне обслуговування і ремонт транспортної техніки;
 •  розробка композитних матеріалів трибологічного призначення і технології ремонтних робіт;
 •  підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки.

 У ХДМА створено та розвиваються пріоритетні напрямки наукової школи:

 1. Композитні матеріали з підвищеними експлуатаційними характеристиками для ремонту засобів транспорту. Функціонує на кафедрі транспортних технологій ХДМА під керівництвом д.т.н., професора Букетова А.В., який має понад 350 наукових праць в зазначеній галузі. За вказаним напрямом виконуються наукові роботи, у тому числі і в рамках держбюджетної теми «Розроблення модифікованих захисних полімеркомпозитних антикорозійних і зносостійких покриттів для суднобудування» (номер державної реєстрації 011U008118). Упродовж 2011-2016 років за вказаним напрямом опубліковано понад 22 наукові статті (18 з яких входить до науково-метричної бази даних Scopus), опубліковано 4 монографії, отримано 12 патентів України, підготовлено до опублікування 3 монографії.

 2. Закономірності підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки. Функціонує на кафедрі транспортних технологій ХДМА під керівництвом д.т.н., професора ІІІарка О.В., який має понад 250 наукових праць в зазначеній галузі. За вказаним напрямом виконуються наукові роботи, у тому числі і в рамках госпдоговірної теми «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (замовник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Суднобудівна компанія «Марина груп») (номер державної реєстрації 011U008118). Упродовж 2011-2016 років за вказаним напрямом опубліковано понад 20 наукових статей (значна частина яких входить до міжнародних наукометричних баз), отримано 10 патентів України, підготовлено до опублікування 2 монографії.

 3. Технічне обслуговування і ремонт засобів транспортної техніки. Функціонує на кафедрі транспортних технологій ХДМА під керівництвом д.т.н., професора Михайлика В.Д. У академії створена науково-дослідна лабораторія з питань застосування матеріалів трибологічного призначення в техніці, яка забезпечена необхідним обладнанням для проведення наукових досліджень. У науково-дослідній лабораторії ведуться наукові роботи, у тому числі і в рамках держбюджетної теми «Дослідження і розробка нових матеріалів і технологій для експлуатації та ремонту засобів транспорту» (номер державної реєстрації 011U002760), «Розробка системи прийняття рішень для управління процесом судноремонту» (номер державної реєстрації 0117U000443). Упродовж 2012-2016 років фахівцями лабораторії підготовлено дві монографії, 16 наукових статей, отримано 6 патентів України.

  Для проведення експериментальних досліджень у ХДМА створено новітню матеріально-технічну базу, в результаті чого пропонується використання відомих і розроблених методів дослідження характеристик структури та динаміки властивостей систем в критичних умовах їх експлуатації, що передбачає дослідження технологічних процесів технічного обслуговування та ремонту транспортної техніки, підвищення ефективності контролю технічного стану виробничих транспортних систем річкового та морського флоту.

  Вищезазначений творчий колектив відповідає усім ознакам наукової школи, зокрема:

1) багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними і якісними показниками;

2) широта проблемно-тематичного, географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи;

3) збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку;

4) забезпечення спадкоємності у дослідженні (докторанти, аспіранти, студенти);

5) розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для дискусій.

6) об'єднання та постійне поповнення у науковій школі талановитих вчених;

7) активна науково-педагогічна діяльність.

8) офіційне визнання державою важливості наукових досліджень наукової школи (отримані представниками школи (д.т.н., проф. А.В. Букетов, к.т.н. Сапронов О.О., к.т.н. Браїло М.В.) премії, стипендії, гранти державного рівня).

  З 2012 р. у ХДМА функціонує спеціалізована вчена рада К 67.111.01 для захисту кандидатів технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство, до складу якої входять 9 докторів технічних наук і 6 кандидатів технічних наук. У спеціалізованій вченій раді К 67.111.01 відбулися захисти 9 кандидатських дисертаційних робіт. Найближчим часом в спеціалізованій вченій раді К 67.111.01 планується провести захисти 3-х кандидатських дисертацій.

  Наказом МОН України № 1222 від 07.10.2016 р. змінено профіль спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 уХерсонській державній морській академії. Спеціалізована вчена рада має право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.02.01 – матеріалознавство і 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

  У 2015 році у ХДМА відкрито постійнодіючу докторантуру.

 Плідна робота наукової школи забезпечується підготовкою та захистом дисертаційних робіт аспірантами і докторантами Херсонської державної морської академії. Крім того, розширення спектру діяльності наукової школи спрямовано на укладання договорів про співробітництво та обміном фахівців як у межах України, так і Євросоюзу, США та ін. Це забезпечить обмін досвідом як у науковій сфері, так і у освітній діяльності, що є важливим у контексті компетентнісного та комунікативного підходів до навчального процесу, який реалізується у ХДМА.