Бібліотека

Правила користування бібліотекою

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Правила користування бібліотекою Херсонської державної морської академії розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року і «Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу України», затвердженого Наказом Міністерства освіти Україна № 155 від 30.04.98р.
  2. Бібліотека Херсонської державної морської академії є його навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.
  3. Фонди бібліотеки Херсонської державної морської академії є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
  4. Користування бібліотекою Херсонської державної морської академії безкоштовно.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧІВ. УМОВИ ЗАПИСУ В БІБЛІОТЕКУ ТА ПОРЯДОК користування бібліотечним фондом.
  1. Право користування бібліотекою мають курсанти, студенти, професорсько-викладацький склад та співробітники структурних підрозділів ХДМА.
  2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, методичну літературу на абонементах, в читальних залах та філіях, користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, брати участь в читацьких конференціях, літературних вечорах та інших заходах, що проводить бібліотека.
  3. Запис курсантів перших курсів здійснюється згідно зі списками, представленим у бібліотеку навчальної частиною (коледж академії) і деканатом (академії), до списків додаються фотографії (3 * 4) для виписки читацьких квитків. Студенти заочної форми навчання для запису до бібліотеки подають залікову книжку і довідку з заочного відділення, викладачі та співробітники - службове посвідчення, дійсне в поточному році, або підтверджуючу довідку з відділу кадрів.
  4. Викладачі, що працюють в ХДМА за сумісництвом, обслуговуються тільки в читальних залах при пред'явленні документа. Читачі, які не навчаються і не працюють у ХДМІ, не мають права користуватися бібліотекою.
  5. На підставі поданих документів на читача заповнюється читацький формуляр. На курсантів перших курсів - додатково читацький квиток.
  6. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
  7. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, яка взята під читацький квиток.
  8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку та в читацькому формулярі.
  9. Викладачам і курсантам стаціонару навчальна література видається на абонементах на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. У зв'язку зі специфікою заочної форми навчання студентам-заочникам література видається обмежено за наявності потрібної кількості примірників.
  10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу в кількості 10-15 примірників строком на рік, студентам - 5-10 примірників на той же термін.
  11. Художня література та періодичні видання минулих років видаються у кількості не більше 3-х примірників строком на місяць.
  12. Енциклопедії, довідники, рідкісні та цінні видання, рідкісні екземпляри, книги підвищеного попиту, періодичні видання поточного року, а також видання на електронних носіях видаються тільки в читальних залах.
  13. Для роботи в бібліотеці читач повинен пред'явити документ, що засвідчує особу - читацький або студентський квиток, залікову книжку, паспорт.
  14. Для отримання літератури читач подає усний запит і розписується на книжковому або читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Примітка: читацький і книжковий формуляр засвідчує факт і дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.
  15. Читачі зобов'язані дбайливо ставитися до книг та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких позначок, що не виривати і не загинати сторінки, не підкреслювати текст, не виймати картки з каталогів та картотек.
  16. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, - повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
  17. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.
  18. Читачі, які втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється за цінами, що діють на день розрахунку.
  19. Заміна втраченої або пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну. 
  20. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки отриману літературу. Викладачі - повернути отриману літературу або продовжити термін користування нею.
  21. Читачі, які закінчили навчання, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
  22. Викладачі та співробітники, які звільняються, повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі.
  23. Читачі повинні дотримуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки, підтримувати чистоту і порядок, дбайливо ставитися до майна бібліотеки.
  24. За порушення Правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

Основна бібліотека - пр. Ушакова, 42 (навчальний корпус №6)

Філія № 1 - вул. Небесної Сотні , 25 (Екіпаж)

Філія № 2 - вул. Богородицька, 122 (Морський коледж)